Standaard pagina

De algemene vergadering 2020 zal doorgaan op vrijdag 31/07/2020 om 19:00 uur in het Parochiaal Centrum te Leefdaal, Dorpstraat 538.

De jaarlijkse algemene of statutaire vergadering is bij uitstek dé vergadering die alle leden in zekere mate de mogelijkheid biedt, het beleid van de vereniging mee te helpen bepalen.

Volgens de statuten van de vereniging bestaan haar leden uit twee soorten: de toegetreden of gewone en de vaste leden.

Artikel 4 van de statuten zegt hieromtrent: “Art 4. Het aantal leden is onbeperkt maar moet minstens drie bedragen.

De vzw is samengesteld uit vaste leden met stemrecht en toegetreden leden zonder stemrecht.

Vaste leden maken deel uit van de algemene vergadering en kunnen lid zijn van de raad van bestuur.

Toegetreden leden maken geen deel uit van de algemene vergadering. De enige binding die het toegetreden lid heeft met de vereniging bestaat uit het lidmaatschap dat ontstaat door het betalen van het jaarlijkse lidmaatschapsgeld. Het is de toegetreden leden evenwel toegestaan de algemene vergadering bij te wonen.

Alle leden kunnen vrijwillig meehelpen bij het organiseren van activiteiten waarvoor de vereniging werd opgericht.”

De lidmaatschapskaart, door “De Zanglijster” uitgereikt aan haar leden, vermeldt onder de naam, de functie die het lid vervult, of het gaat om een gewoon dan wel om een vast lid, of het lid als vrijwilliger meehelpt aan de organisatie van activiteiten en in geval het gaat om een vast lid, of het lid ook deel uitmaakt van het dagelijkse bestuur en in welke graad.

Alle vaste leden van de vereniging worden dan ook met aandrang aangezet, aanwezig te zijn op de hoger vernoemde algemene vergadering.

Mocht u als vast lid er echter voor kiezen om deze functie niet langer uit te oefenen, dan volstaat het, vóór 31 januari 2020, de raad van bestuur een seintje te geven op het e-mail adres dzl@live.be, of ter vergadering zelf, om te worden ontheven van deze functie. In het tegengestelde geval kunt u als gewoon lid, via dezelfde weg uw kandidatuur stellen om toe te treden tot de schare van vaste leden van de vereniging.

Iedereen die begaan is, is welkom. Dit geldt evenzo voor de groep vrijwilligers.

Een vast lid dat niet aanwezig kan zijn op de jaarlijkse algemene vergadering is er toe gehouden (iemand van) de raad van bestuur hiervan vooraf op de hoogte te brengen. Het aldus afwezige lid kan een plaatsvervanger aanduiden voor die vergadering. Bij onverantwoorde afwezigheid bestaat (bij herhaling) de mogelijkheid, als vast lid ontslagen te worden en het statuut van gewoon lid te krijgen toegewezen.

Beste leden en vrijwilligers, uw persoonlijke inzet houdt uw vereniging leefbaar.

AGENDA van de algemene vergadering 2020:

Opnemen der kandidaturen en/of verzakingen aan de functie van vast lid en het ter stemming leggen hiervan aan de raad van bestuur. Evaluatie der onverantwoordde afwezigheden van de vaste leden over een tijdspanne van drie jaren.

Voorleggen ter goedkeuring van de rekeningen van het boekingsjaar 2019; Voorleggen ter goedkeuring van de begroting der werkingsuitgaven voor 2020;

Rondvraag.